Huisreglement

Artikel 1

De Raad van Bestuur is samengesteld uit een minimum van 4 en een maximum van 8 leden met inbegrip van het ‘Bureau’. De Raad van Bestuur komt 4 maal per jaar bijeen voor ieder verschijnen van het Clubblad en telkens het noodzakelijk is voor de goede werking van de club De leden van de Raad van Bestuur worden 7 dagen voor de vergadering verwittigd.

De voorzitter moet:

– de dagorde van de vergaderingen samenstellen in samenspraak met de secretaris.

– de vergaderingen van de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering voorzitten.

– contact opnemen met de verantwoordelijke overheid indien dit noodzakelijk is bij bepaalde gelegenheden.

De vice-voorzitter moet:

– de voorzitter helpen bij het vervullen van zijn taken.

De secretaris moet:

Het secretariaat beheren van de club waaronder

– de leden van de Raad van Bestuur oproepen voor de vergaderingen.

– de briefwisseling voor de club ontvangen en hierop onmiddellijk antwoorden behalve indien het advies van de Raad van Bestuur vereist is.

– ter gelegenheid van de vergaderingen de Raad van Bestuur op de hoogte houden van belangrijke briefwisseling.

– het verslag opmaken van iedere vergadering en bij de volgende vergadering voorlezen en ter goedkeuring onderwerpen en laten ondertekenen.

– de leden bijeenroepen voor de Algemene Vergadering.

– het tijdschrift naar de leden versturen enz.

De schatbewaarder moet:

– waken over de goede gang van zaken in de rekeningen.

– rekenschap geven bij iedere vergadering.

– de betalingen uitvoeren die door de Raad van Bestuur beslist werden.

– de boeken ter beschikking leggen van de leden bij de Algemene Vergadering.

De commissaris moet:

– als tussenpersoon optreden tussen de Club en de Koninklijke Vereniging Sint Hubertus.

– deelnemen aan de vergaderingen van K.V.S.H.

Nestinventarisatie,

zie ethische code.

Artikel 2

Algemene Vergadering cfr statuten art.26 t.e.m.37

Een lid kan zich door een ander lid laten vertegenwoordigen (statuten art. 26, 2° § ) bij middel van een volmacht:

Een document dat daartoe voorzien is wordt door de volmachtgever gedateerd, ondertekend en vermeldt zijn telefoonnummer.Samen met een kopie van de identiteitskaart van de volmachtgever worden de documenten min 3 werkdagen vóór de A.V. teruggestuurd naar het secretariaa Er is slechts één enkele volmacht per lid toegestaan.

Artikel 3

De Raad van Bestuur:

– staat in voor de leiding van de club

– benoemt de leden van het bureau: voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, penningmeester

– neemt beslissingen voor alles wat het ras Rhodesian Ridgeack aanbelangt (verbetering, welzijn en gezondheid van het ras).

– bepaalt de data en de aard der activiteiten van de Club.

– stelt het huishoudelijk reglement samen en de ethische code

– in de Raad van Bestuur neemt ieder lid het woord in zijn eigen moedertaal. Om efficiënt te werken, wordt er van iedereen verwacht tenminste een passieve kennis van de tweede landstaal te hebben.

– men moet minstens 1 jaar lid zijn van de Raad van Bestuur alvorens een functie te kunnen bekleden (zie statuten art. 6)

Artikel 4

De jaarlijkse bijdrage wordt bepaald bij de laatste bestuursvergadering van het jaar.

De bijdrage geeft recht op de activiteiten van de club, het bulletin en de raadgevingen die leden van de Raad van Bestuur kunnen verstrekken.

Iedere fokker kan de toekomstige eigenaars (niet-leden) een bijdrage schenken aan een vooraf bepaald bedrag per eigenaar. Dit bedrag verschijnt in het bulletin.

Artikel 5

De prijzen voor de publiciteit worden tevens bepaald tijdens de laatste bestuursvergadering van het jaar

Artikel 6

Het clubbulletin verschijnt 4 maal per jaar. Daarin vindt men o.a.

– het verslag van de vergaderingen van de Raad van Bestuur,

– artikels over de R.R.,

– artikels over diergeneeskunde,

– artikels van algemeen belang,

– uitslagen over de behaalde resultaten op tentoonstellingen van onze leden,

– toegestuurde artikels van onze leden en de aankondigingen van onze activiteiten.

enz.

De redacteur moet in het bezit zijn van de artikels tenminste een maand voor de publicatie ervan. In geval van laattijdigheid zal het artikel in de volgende uitgave verschijnen.

Artikel 7

De activiteiten van de club:

– wandelingen hebben plaats over het gehele land, zij worden door de club georganiseerd

– eenmaal per jaar organiseert de Raad van Bestuur de dag van de R.R. in België.

– het programma wordt opgesteld door de Raad van Bestuur en het evenement staat onder de bescherming van de K.M.S.H. waarvan het reglement gevolgd wordt.

– rasspecials kunnen georganiseerd worden tijdens een door de K.M.S.H. erkende tentoonstelling, de Raad van Bestuur zal dan aan de deelnemers schalen en aandenken uitreiken.

Andere activiteiten kunnen gepland worden na beslissing in de Raad van Bestuur.

Iedere activiteit moet voldoende gepland zijn om alles te kunnen regelen qua publiciteit, toelatingen (gemeentelijk en K.M.S.H.)

Om aan al de activiteiten deel te nemen moet de hond in regel zijn met de inentingen; het gezondheidsboekje of paspoort moet kunnen getoond worden. Deelnemers nemen deel op eigen verantwoordelijkheid, de club kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen. Ieder deelnemer wordt verondersteld in orde te zijn met zijn verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (familiale).

Artikel 8

De leden.

Toetreding: zie statuten art. 6-7-8

– effectieve leden: hoofdleden en bijleden

– sympathisanten: voorlopige aansluiting, ereleden, e.d. Voor hun aanvaarding beslist de Raad van Bestuur.

Artikel 9

Ieder nieuw lid krijgt na zijn aansluiting de statuten en het reglement van inwendige orde. Iedere wijziging zal in het bulletin opgenomen worden.

Artikel 10

Ieder artikel van een lid van de club dat verschijnt in tijdschriften buiten het clubblad ‘Bulletin’ van de club (Woef, hondentijdschriften, TV, radio …) over de R.R. moet in het belang van de club zijn en onpersoonlijk.

nl_BE