Statuten

De Belgische Rhodesian Ridgeback Club werd in 1998 als vereniging zonder winstgevend doel opgericht door de volgende personen: Dhr. en Mevr. Frank en Lydia Masson, Dhr. en Mevr. Hoverlant – de Beauwelaere, Dhr. Francis Materne en Mevr LilianeVolont, Dhr en Mevr. Jacqui en Laura Antoine, Dhr. M. Helsen, Dhr. Enrico Pironio, Mevr. Ria Van Mechelen.

Titel I Naam – Zetel – Doel – Duur

Artikel 1

De vereniging draagt de naam: Belgian Rhodesian Ridgeback Club vzw, afgekort: B.R.R.C.

De vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Kynologische Unie Sint Hubertus waarvan zij alle reglementen erkent en ook nu en in de toekomst zal eerbiedigen. Zij erkent de Conventie van het Pakt van 6 januari 1908, dat aan de basis ligt van de leiding van de Belgische Kynologie, en herzien door de Conventie van 12 februari 1928.

Artikel 2

De zetel van de vereniging is gevestigd te Gobbelsrode 149, 3220 Holsbeek  en ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Leuven. Hij kan slechts verplaatst worden door de algemene vergadering mits deze bovendien de regels in acht neemt zoals vereist voor een statutenwijziging en beschreven in deze statuten.

Artikel 3

De vereniging heeft tot doel de bevordering van het ras van de Rhodesian Ridgeback, alsmede de verbetering van het ras in België.

Zij mag eveneens alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen. Zij kan in die zin ook, doch slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst hiervan besteed wordt aan het doel waarvoor zij werd opgericht.

Artikel 4

De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur, doch kan evenwel te allen tijde ontbonden worden.

Titel II Leden

Artikel 5

Het aantal leden is onbeperkt, maar moet tenminste drie bedragen. De vereniging kan effectieve (hoofdleden en bijleden) en toegetreden leden (= sympathisanten) tellen. De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering, komt uitsluitend toe aan de effectieve leden (hoofdleden en bijleden). Effectieve leden zijn diegenen die jaarlijks hun lidgeld betalen en wiens naam is vermeld in het ledenregister dat op de zetel van de vereniging wordt bijgehouden en waarvan een kopie, ingevolge art. 26, novies, §1, 3° van de huidige wetgeving wordt neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel. De hoofdleden ontvangen alle clubcorrespondentie en moeten minstens 18 jaar oud zijn. De bijleden zijn de gezinsleden wonende onder één dak met het hoofdlid. Zij hebben recht op een korting van het lidgeld. Zij hebben dezelfde rechten en plichten als de hoofdleden maar ontvangen geen correspondentie. Bijleden kunnen geen deel uitmaken van de Raad van Bestuur en hebben geen stemrecht onder 18 jaar. Bij wijzigingen in de samenstelling van de vereniging moet een kopie van het ledenregister worden neergelegd binnen een maand te rekenen vanaf de verjaardag van de neerlegging van de statuten. De wettelijke bepalingen zijn alleen op de effectieve leden toepasselijk. Toegetreden leden zijn enkel aangesloten om te genieten van de activiteiten van de vzw. Ze hebben geen inspraak in het bestuur en de werking van de club. De rechten en verplichtingen van de effectieve en de toegetreden leden worden ingeschreven in een huishoudelijk reglement.

Artikel 6

Als lid kan tot de vereniging toetreden, ieder natuurlijke persoon of rechtspersoon die door de Raad van Bestuur wordt aanvaard. Een kandidaat-lid moet zijn aanvraag tot lidmaatschap schriftelijk indienen bij de voorzitter of op het secretariaat. De Raad van Bestuur onderzoekt de aanvraag, aanvaardt of verwerpt ze en is in dit laatste geval niet verplicht haar verwerping te motiveren. Met de term ‘lid’ in deze statuten wordt uitdrukkelijk verwezen naar de effectieve leden. Als natuurlijk persoon geldt één hoofdlidmaatschap per gezin en postadres.

Artikel 7

De raad van bestuur kan, onder door haar te bepalen voorwaarden, ook andere personen als ereleden, beschermleden, steunende of adviserende leden tot de vereniging toelaten. Deze worden beschouwd als toegetreden leden. Hun rechten en plichten zijn vermeld in het huishoudelijk reglement.

Artikel 8

Het maximumbedrag voor de ledenbijdrage is 100 EURO.

Artikel 9

Elk lid kan ten allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag moet bij aangetekend schrijven aan de raad van bestuur ter kennis worden gebracht.

Een lid dat zijn jaarlijkse bijdrage niet heeft betaald op 31 maart van ieder jaar wordt geacht af te treden.

De leden kunnen worden uitgesloten door de algemene vergadering:

  • in geval van niet naleving van de statuten, het huishoudelijk reglement, de ethische code en het reglement van pupbemiddeling
  • in geval van algemeen bekend wangedrag.
  • wanneer door het doen en laten de belangen van de club geschaad worden.

Artikel 10

Elk effectief lid wordt geacht, op straffe van uitsluiting, zich te houden aan de statuten, het huishoudelijk reglement, de ethische code/pupbemiddeling waarvan de kopijen werden overhandigd.

Artikel 11

Geen enkele sanctie zal mogen uitgesproken worden door de raad van bestuur zonder dat de betrokkene uitgenodigd werd zijn verdediging te behartigen.

Iedereen die getroffen werd door een sanctie, waarvan de gevolgen zich beperken tot de club, en die van oordeel is dat de tegen hem of haar genomen beslissing de statuten niet eerbiedigt, heeft het recht in beroep te gaan bij de Kynologische Raad van de Koninklijke Kynologische Unie St. Hubertus. Hoger Beroep is altijd mogelijk. Indien de club beslist tot uitbreiding van de sanctie tot de totale Koninklijke Kynologische Unie St. Hubertus, zal de gesanctioneerde persoon per aangetekend schrijven verwittigd worden en op de hoogte gebracht worden van zijn recht op hoger beroep.

Artikel 12

Het is strikt verboden aan al onze leden mee te werken onder welke hoedanigheid dan ook, aan manifestaties georganiseerd door clubs of organisaties die niet erkend zijn door de K.M.S.H. of het F.C.I

Artikel 13

Uittredende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging, en kunnen derhalve ook nooit teruggave of vergoeding voor gestorte bijdragen of gedane inbrengsten vorderen.

Titel III De Raad Van Bestuur

Artikel 14

De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur van tenminste drie leden, die het bureau vormen (voorzitter, secretaris en penningmeester) en maximaal acht leden. Indien de algemene vergadering slechts drie leden telt, bestaat de raad van bestuur uit slechts twee personen. In ieder geval moet het aantal bestuurders steeds lager zijn dan het aantal leden van de algemene vergadering. om verkozen en benoemd te worden tot de raad van bestuur moet de kandidaat minstens 1 jaar lid zijn van de club met een maximum van 1 kandidatuur per gezin/postadres (hoofdleden + bijleden samen).

Artikel 15

Duur van het mandaat van de bestuurders

De bestuurders worden benoemd voor een periode van drie jaar, doch zijn opnieuw herkiesbaar. Tussentijds benoemde bestuurders zijn slechts verkozen voor de rest van de duur van het mandaat.

Artikel 16

Wijze van benoeming en bezoldiging van de bestuurders

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering met een gewone meerderheid ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden, met een maximum van één kandidatuur per gezin/postadres (hoofdleden + bijleden samen). De drie leden van het bureau (voorzitter, penningmeester en secretaris) worden gekozen onder de leden van de Raad van Bestuur, met maximum één mandaat per effectief lid.

De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit. De akten betreffende de benoeming van de bestuurders moeten neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Artikel 17

Ambtsbeëindiging en afzetting van de bestuurders

Het mandaat van de bestuurders eindigt door afzetting door de algemene vergadering, door vrijwillig ontslag, door het verstrijken van het mandaat, door overlijden of ingeval van wettelijke onbekwaamheid.

De afzetting door de algemene vergadering wordt beslist bij gewone meerderheid van het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden. Het moet evenwel uitdrukkelijk vermeld worden op de agenda van de algemene vergadering.

Een bestuurder die vrijwillig ontslag neemt, moet dit schriftelijk en aangetekend bekendmaken aan de raad van bestuur. Dit ontslag gaat onmiddellijk in tenzij door dit ontslag het minimum aantal bestuurders onder het statutaire minimum is gedaald. In dit geval, moet de raad van bestuur binnen de twee maanden de algemene vergadering bijeenroepen, welke in de vervanging van de betrokken bestuurder dient te voorzien en hem daarvan ook schriftelijk in kennis zal stellen.

De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de bestuurders moeten neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Artikel 18

Bevoegdheden van de bestuurders

De raad van bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van die welke uitdrukkelijk door de Wet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. Hij treedt op als eiser en verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen.

De raad van bestuur benoemt en ontslaat de leden van het personeel en bepaalt hun bezoldigingen.

De raad van bestuur kan slechts geldig beslissen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of de stem van diegene die hem vervangt doorslaggevend.

Artikel 19

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden voorgezeten door de voorzitter. Indien deze belet of afwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door de oudste van de aanwezige bestuurders.

Artikel 20

Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris en die ingeschreven worden in een daartoe bestemd register. De uittreksels die moeten worden overgelegd en al de andere akten worden geldig ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Bij ontstentenis van deze bestuurders kunnen twee andere bestuurders deze documenten geldig ondertekenen.

Artikel 21

De raad van bestuur vaardigt alle reglementen van inwendige orde uit die hij nodig acht en nuttig oordeelt.

De raad van bestuur kan, indien hij dit nodig oordeelt, een afgevaardigd-bestuurder of directeur benoemen, die met het dagelijks bestuur wordt belast. Deze verzorgt de lopende zaken en de dagelijkse briefwisseling en tekent geldig namens de vereniging tegenover het Bestuur der Postchecks, de openbare en private bankinstellingen en alle andere instellingen.

Artikel 22

Bestuurders die namens de vereniging optreden, moeten ten aanzien van derden niet doen blijken van enig besluit of van enige machtiging.

Artikel 23

Personen gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen, overeenkomstig art. 13, 4° lid, W.VZW

De raad van bestuur kan zijn bevoegdheden voor bepaalde handelingen en taken op zijn verantwoordelijkheid overdragen aan één van de bestuurders of aan een ander persoon, die al dan niet lid is van de vereniging. De Raad van bestuur kan uit zijn bestuurders een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en elke functie die voor de goede werking van de vereniging noodzakelijk is, kiezen.

Hun benoeming gebeurt door de raad van bestuur bij gewone meerderheid, die hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is.

De ambtsbeëindiging van deze gemachtigde personen kan geschieden

  • op vrijwillige basis door de gemachtigde zelf door een schriftelijk en aangetekend ontslag in te dienen bij de raad van bestuur
  • door afzetting door de raad van bestuur bij gewone meerderheid die hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissing hieromtrent door de raad van bestuur moet evenwel binnen de zeven

kalenderdagen bij aangetekend schrijven ter kennis gebracht worden van de betrokkene.

De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de personen gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen, moeten neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De gevolmachtigden oefenen hun bevoegdheden afzonderlijk of gezamenlijk uit.

Artikel 24

Personen belast met het dagelijks bestuur van de vereniging, overeenkomstig art. 13bis, 1° lid, W.VZW

Hun benoeming gebeurt door de raad van bestuur bij gewone meerderheid, die hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is

Het dagelijks bestuur wordt waargenomen door het Bureau ( voorzitter, penningmeester, secretaris)

De ambtsbeëindiging van het dagelijks bestuur kan geschieden:

  • op vrijwillige basis door een lid van de raad van bestuur zelf door schriftelijk ontslag in te dienen bij de raad van bestuur
  • door afzetting door de raad van bestuur bij gewone meerderheid die hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is. De beslissing hieromtrent door de raad van bestuur moet evenwel binnen de zeven kalenderdagen bij aangetekend schrijven ter kennis gebracht worden van de betrokkene.

De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de personen van het dagelijks bestuur moeten neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging bij uittreksel bekend gemaakt worden in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad

De beslissingen genomen door het dagelijks bestuur, dat als een college vergadert, worden steeds genomen in collegiaal overleg.

Titel IV Algemene Vergadering

Artikel 25

De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden, en wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of door de oudste van de aanwezige bestuurders.

Een lid kan zich echter door een ander lid op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen volgens de voorwaarden opgenomen in het huishoudelijk reglement. Een lid kan evenwel slechts één ander lid vertegenwoordigen. Elk lid beschikt slechts over één stem op de algemene vergadering.

Artikel 26

De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor:

– het wijzigen van de statuten,

– de benoeming en de afzetting van de bestuurders,

– de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend,

– de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen,

– de goedkeuring van de begroting en van de rekening,

– de vrijwillige ontbinding van de vereniging,

– de benoeming en de uitsluiting van een lid van de vereniging,

– de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk,

– alle gevallen waarin deze statuten het vereisen.

Artikel 27

De algemene vergadering wordt geldig bijeengeroepen door de raad van bestuur of door de voorzitter telkens als het doel van de vereniging zulks vereist.

Zij moet tenminste eenmaal per jaar worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen jaar en voor de begroting van het komend jaar.

Artikel 28

De algemene vergadering wordt gehouden binnen de zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar.

Artikel 29

De raad van bestuur is bovendien verplicht de algemene vergadering samen te roepen wanneer 1/5 van de effectieve leden daartoe een verzoek richt aan de raad van bestuur en dit per aangetekende brief waarin de te behandelen agendapunten zijn vermeld. In dit geval is de Raad van Bestuur verplicht de algemene vergadering samen te roepen binnen de 15 werkdagen met vermelding op de agenda van de gevraagde agendapunten.

Artikel 30

De oproepingen tot de algemene vergadering moeten om geldig te zijn, ondertekend worden door de voorzitter, of twee bestuurders. Alle effectieve leden moeten worden opgeroepen per gewone brief tenminste acht werkdagen voor de vergadering.

Artikel 31

De oproepingsbrief, die plaats, dag en uur van de vergadering vermeldt, bevat de agenda, die wordt vastgelegd door de raad van bestuur. Elk onderwerp dat schriftelijk wordt voorgedragen door 1/20 van de effectieve leden, moet eveneens op de agenda worden vermeld. Dit onderwerp moet uiteraard door het 1/20 van de leden ondertekend zijn en tenminste vijf werkdagen voor de vergadering aan de voorzitter van de raad van bestuur overhandigd zijn. Onderwerpen die niet op de agenda staan, kunnen in geen geval behandeld worden.

Artikel 32

In gewone gevallen worden de besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter of diegene die op dat ogenblik de vergadering voorzit.

Artikel 33

Statutenwijziging

Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten indien die wijziging gedetailleerd op de agenda is vermeld en indien 2/3 van de effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Wordt dit getal niet bereikt dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, zoals door deze statuten is bepaald, en waarop deze vergadering een geldig besluit zal kunnen nemen, ongeacht het aantal aanwezigen. Deze tweede vergadering mag niet binnen de 15 kalenderdagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden. Voor elke statutenwijziging is bovendien een meerderheid van 2/3 der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen vereist, ook op de tweede algemene vergadering. Tot wijziging van het doel van de vereniging kan slechts met een meerderheid van 4/5 van de stemmen worden besloten.

Van iedere statutenwijziging zullen de wijzigingen en de volledig gecoördineerde statuten na deze wijziging neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel. Binnen de 30 dagen na de neerlegging dient de wijziging (bij uittreksel) bekendgemaakt te worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Artikel 34

Bij vrijwillige ontbinding van de vereniging worden dezelfde regels als deze beschreven voor het wijzigen van het doel der vereniging vereist.

Artikel 35

Een meerderheid van 2/3 der stemmen is vereist voor het uitsluiten van een lid. Bij uitsluiting van een lid moet dit punt eveneens op de agenda voorkomen en moet het lid worden uitgenodigd om in zijn verdediging te kunnen voorzien.

Artikel 36

Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris en opgenomen worden in een bijzonder register. Dit register kan op de zetel van de vereniging door leden en belanghebbende derden worden ingezien. Uittreksels daarvan worden geldig ondertekend door de voorzitter en de secretaris of door twee bestuurders en bij ontstentenis hiervan door twee leden van de algemene vergadering.

Titel V Rekeningen En Begrotingen

Artikel 37

Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.

De raad van bestuur sluit de rekeningen over het voorbije boekjaar of en bereidt de begroting van het komend boekjaar voor. Beide worden ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd die gehouden wordt binnen zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar.

Titel VI Ontbinding en vereffening

Artikel 38

Behoudens gevallen van gerechtelijke ontbinding en ontbinding van rechtswege kan slechts de algemene vergadering tot ontbinding besluiten indien 2/3 van de leden op de algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er bovendien een 4/5 meerderheid akkoord is om de vereniging vrijwillig te ontbinden. Het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vereniging moet uitdrukkelijk op de agenda van de algemene vergadering vermeld worden.

Zijn geen 2/3 van de leden op deze algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd, dan moet een tweede algemene vergadering worden bijeengeroepen die geldig beraadslaagt ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden maar mits een 4/5 meerderheid wordt akkoord gevonden om de vereniging vrijwillig te ontbinden.

In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering, of bij gebreke daarvan, de rechtbank, één of meer vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid alsmede de vereffeningsvoorwaarden.

De activa zullen, na aanzuivering van de passiva, worden overgedragen aan de v.z.w. ACHIKO te 9820 Meulebeke

Van de ontbinding zal het ontbindingsbesluit, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel. Binnen de 30 dagen na de neerlegging dient dit ontbindingsbesluit, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars bij uittreksel bekendgemaakt te worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Artikel 39

Elke wijziging aan de ethische code, het huishoudelijk reglement kan enkel gebeuren door de Raad van Bestuur met een 2/3 meerderheid van de stemmen of door de 3 leden van het Bureau.

Artikel 40

Voor alles wat in deze statuten niet is voorzien of geregeld, blijft de Wet van 27 juni 1921 gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 toepasselijk.

nl_BE