Ethische code

Doelstelling

 • De BRRC zet zich mee in voor het fokken van mentaal en fysisch gezonde Rhodesian Ridgebacks met behoud van de kwaliteiten eigen aan het RR-ras. Iedere RR eigenaar die een teef laat dekken of een reu toelaat te dekken, draagt een belangrijke verantwoordelijkheid in de toekomst van het ras. Dit betekent een verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van het ras in België, de pups in kwestie en hun toekomstige kopers en voor de individuele honden die betrokken zijn bij het fokken.

              Wij de raad van bestuur stellen als richtprijs bij de aankoop van een pup op € 1500.

 

 • Elk lid verbindt zich ertoe om zijn hond aangepast te huisvesten (niet permanent in een kennel buitenshuis), voldoende eten en drinken te geven, de nodige ontspanning en inspanning te voorzien alsook een gepaste diergeneeskundige opvolging door een dierenarts.

 

Medische, genetische of rasstandaard afwijkingen

 • Sinus Dermoïde: Sinus Dermoïde is een afwijking waarvan we zeker weten dat ze gedeeltelijk van erfelijke aard is. Het opsporen hiervan moet zo vroeg en regelmatig mogelijk gebeuren bij de pasgeboren pups. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt uitsluitend bij de fokker.
 • De BRRC adviseert om de pups met ernstig aangeboren afwijkingen en/of genetische fouten (ridgeloos, meer dan 2 kronen, knikstaarten enz.) te laten castreren of steriliseren.

 

Fokken

De fokker

 • De fokker is minstens 1 jaar lid van de BRRC ten tijde van de dekking.
 • Fokkers die voor de eerste maal een nest willen fokken of weinig ervaring hebben met het fokken van de RR worden geacht hun intentie om te fokken te melden aan de BRRC ruim voor de dekking plaatsvindt.
 • De BRRC zal vervolgens tijdens een plaatsbezoek de fokker adviseren en inlichten over de verwachtingen van de BRRC.
 • Zo moeten de pups in huiselijke sfeer grootgebracht worden, wat o.a. betekent dat ze aangepast gehuisvest zijn, voldoende aandacht krijgen en goed gesocialiseerd worden.

De fokker is verplicht de nieuwe eigenaars kandidaat lid te maken van de BRRC. Hij kan daarvoor genieten van een gunsttarief zijnde de helft van een normaal lidmaatschap.

De fokker engageert zich om alles in het werk te stellen ten einde een alternatieve eigenaar te zoeken in geval de hond hem terug aangeboden zou worden.

 

De ouderdieren

Voorwaarden

 • Beide ouderdieren zijn in het bezit van een stamboom van de KMSH (LOSH) of een andere FCI erkende stamboom, verkeren mentaal en fysisch in goede gezondheid en lijden niet aan acute nervositeit of agressief gedrag.
 • De teef dient ten tijde van de geboorte van het eerste nest tenminste 2 jaar (24 maanden) oud te zijn en jonger dan 5 jaar (60 maanden). De teef heeft maximum 4 nesten met een maximum leeftijd van 8 jaar.
 • Een teef mag maximaal 1 nest per jaar hebben. Indien het tijdstip voor de nesten gewijzigd dient te worden, zijn 2 nesten in 1 jaar toegelaten op voorwaarde dat de teef daarna een rustperiode krijgt van 12 maanden.
 • De reu moet minstens 18 maanden oud zijn ten tijde van de eerste dekking.

Medische onderzoeken

Beide ouderdieren dienen op:

 • Heupdysplasie (HD) gecontroleerd te zijn met een officiële uitslag van de ‘Nationale Commissie voor Skeletaandoeningen’ (NSCA). Op basis van de keuring aanvaardt de BRRC volgende combinatiemogelijkheden: A en B en al hun combinaties.
 • Elleboogdysplasie (ED) gecontroleerd te zijn met een officiële uitslag van de ‘Nationale Commissie voor Skeletaandoeningen’ (NSCA). Op basis van de keuring aanvaardt de BRRC de beoordeling ‘vrij’ van elleboogdysplasie en de combinatie graad 1 met een ED vrij (0/0) bij één van de ouderdieren, deze laatste op voorwaarde dat er uit deze reu of teef geen eerdere problemen zijn vastgesteld van pups met ED in eender welke graad.
 • Degeneratieve myelopathie (DM) dient te gebeuren met een DNA test. Bij dekking dient één van beide ouderdieren vrij te zijn van deze aandoening. Voor buitenlandse honden gelden de uitlsagen van het land van domiciliëring.
 • Juvenile myoclonic epilepsie (JME) dient te gebeuren met een DNA test. Er worden geen lijders (JME/JME) aanvaardt, dragers (N/JME) mogen enkel gecombineerd worden met honden die de uitslag vrij (N/N) hebben.

Showuitslagen

De teef en reu dienen minstens 2x ‘Uitmuntend’ behaald te hebben vanaf de tussenklasse op een CAC of CACIB show erkend door de FCI.

Dekreuen

De eigenaars van dekreuen dienen zich, met betrekking tot de teef die hen ter dekking worden aangeboden, te vergewissen van haar:

 • Algemene conditie en het karakter
 • De oorsprong de HD, ED, DM en JME resultaten en showuitslagen voor Belgische teven, buitenlandse teven moeten voldoen aan de eisen van het land waar ze geregistreerd zijn.
 • Alle verdere documenten nodig om bij de KMSH stambomen aan te vragen.
 • Omstandigheden waarin de pups eventueel later zullen worden opgevoed.

Pups

 • De pups dienen bij het verlaten van het nest ingeënt te zijn, ze moeten voldoende ontwormd en vergezeld zijn van een chipcertificaat en een voedingsschema.
 • Alle puppy’s dienen te worden geregistreerd bij de KMSH en de BVIRH.
 • Pups mogen niet verkocht worden via handelaars, pet shops of niet-gerelateerde hondensites op internet. Zij worden rechtstreeks verkocht aan de eigenaars nadat de fokker zich verzekerd heeft dat deze over de nodige faciliteiten, tijd en ingesteldheid beschikt om deze grote en gevoelige hond op te leiden, de nodige beweging te geven en te appreciëren.

Nestinventarisatie

 • Nestinventarisatie geschiedt wanneer de pups gechipt zijn. De moederhond dient bij de inventarisatie aanwezig te zijn, tenzij de moederhond overleden is.
 • Nestinventarisatie gebeurt gratis door een aangestelde van de BRRC voor de pups het nest verlaten hebben.
 • Nestinventarisatie is enkel voor binnenlandse leden.
 • Eventuele fouten bij pups die niet gezien werden door de nestinventarisator zijn niet de verantwoordelijkheid van de BRRC. De eindverantwoordelijkheid ligt altijd bij de fokker.

 

Formaliteiten

Databank

Om de BRRC in staat te stellen een databank aan te leggen van de in België gefokte RR’s gaat de fokker en/of dekreubezitter uitdrukkelijk akkoord de club de volgende inlichtingen te verschaffen per dekking verricht in België:

 • Invullen van het formulier ‘gegevens betreffende mijn fokteef en/of dekreu’.
 • Een kopie van de stambomen, HD, ED, DM, JME en showresultaten binnen een maand na de dekdatum.
 • Bevestiging van het aantal geboren pups en geslacht binnen 2 weken na de geboorte van het nest.

Stambomen

Fokken met stambomen categorie 1 en 2 is volledig in orde voor de BRRC, fokken met stambomen categorie 3 dient vooraf aangevraagd te worden met motivatie. De BRRC zal aan de hand hiervan beslissen of zij akkoord zijn met deze dekking of niet.

Fokkerslijst

Het opnemen van de fokker en/of dekreubezitter op de lijst van erkende fokkers en dekreubezitters die de ethische code van de BRRC onderschreven hebben is gratis en wordt gepubliceerd in het BRRC Bulletin en op de website van de BRRC.

Sanctie

Indien de code niet wordt nageleefd is de sanctie 2 jaar schrapping van de lijst van erkende fokkers en dekreubezitters die de ethische code van de BRRC onderschreven hebben. Bij een tweede overtreding is de schrapping definitief.

In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Raad van Bestuur.

Afwijking

Elke vraag om van deze code af te wijken dient per aangetekend schrijven voor de dekking aan de raad te worden voorgelegd, vergezeld van een gefundeerde en uitgebreide argumentatie. Het volledig dossier dient geadresseerd te worden aan het secretariaat.

De raad zal de vraag onderzoeken en een beslissing nemen waartegen beroep mogelijk is.

 

nl_BE